Korekta prac naukowych:

  • artykuły naukowe
  • prace licencjackie
  • prace magisterskie
  • rozprawy doktorskie i  habilitacyjne

Korekta tekstów służbowych:

 • dokumentacje
 • projekty
 • koncepcje
 • raporty
 • analizy

Korektor posiada kompetencje obudowane  wieloletnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym, zdobyte na dużych uczelniach wyższych. Merytoryczna ingerencja w tekst  jest wykonywana oparciu o uznane kanony i wzorce metodologiczne, stosowane w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, takich jak np. nauki społeczne, techniczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu.


W jaki sposób liczymy strony?

Cena za usługę korekty jest wyliczana na podstawie liczby stron tekstu. Strony u nas liczone są wg liczby znaków na stronie. Za stronę przyjmujemy 2500 znaków wg statystyki wyrazów programu Word i co ważne, nie liczymy spacji  !!!

(pierwsza korzyść = nie liczymy spacji jako znaku)

Np., jeżeli na stronie znajduje się rysunek lub schemat, to automatycznie na tej stronie znajduje się mniej tekstu. Wtedy może się okazać, że aby doliczyć się 2500 znaków, należy przewertować aż 3 strony dokumentu. W takim przypadku, 3 strony pracy dyplomowej  będą liczone jedynie jako jedna strona tekstu,

(druga korzyść = nawet 3 strony jako 1 strona)

co powoduje niższy koszt usługi niż wynikałoby to z prostego policzenia stron dokumentu. To lepsze warunki niż w przypadku liczenia stron tzw. znormalizowanych, gdzie stronę liczy się 1800 znaków, co jest dość powszechną praktyką na rynku.

(trzecia korzyść =  strona to 2500 znaków zamiast 1900 znaków)


 Dostępne są 3 poziomy zaawansowania korekty:

K1 – korekta podstawowa:

Sprawdzenie pod względem ortograficznym – błędy, interpunkcja,  literówki, odmiana  i końcówki wyrazów. Dobra korekta tego typu, wymaga kompetencji polonistycznych. Korekta jest wykonana w trybie „śledź zmiany”.

K2 – korekta rozszerzona:

K2 = K1 + sprawdzenie pod względem stylistycznym: układ zdań, konstrukcja zdania. Dobra korekta wymaga, oprócz typowych kompetencji polonistycznych, doświadczenia i refleksji w zakresie wytwarzania tekstów, dokumentów, artykułów. Korekta jest wykonana w trybie „śledź zmiany”. Autor tekstu może podejrzeć, co zostało zmienione.

K3 – korekta kompleksowa:

Najbardziej wyrafinowana i zaawansowana korekta, wymaga szerokiej wiedzy kontekstowej, kompetencji analitycznych, co znacznie wykracza poza wiedzę typowo polonistyczną.

Korekta K3 = K1 + K2 + sprawdzenie pod względem logicznym, sensu wypowiedzi, amfibolie (niejednoznaczności), hiperbole (przesadność), kolokwializmy (zwroty potoczne, banalne, trywializmy) niewłaściwe sformułowania, użycie wyrazów w niewłaściwym kontekście, nietrafione ujęcie myśli, sformułowania nic nie wnoszące (tzw. bełkot, mowa jak trawa), logika formalna, w tym: operatory logiczne kształtujące sens wypowiedzi. Korekta jest wykonana w trybie „śledź zmiany” oraz w trybie komentarza – w których nanoszone są sugestie, co powoduje, ż korekta nie jest inwazyjna i umożliwia autorowi tekstu podejrzeć zmiany i ostatecznie je zaakceptować.


CENNIK:

Korekta K110 zł brutto / strona

Korekta K2 25 zł brutto / strona  (masz tekst dłuższy niż 30 stron?  – otrzymasz niższą cenę)

Korekta K345 zł brutto / strona  (masz tekst dłuższy niż 40 stron? – otrzymasz niższą cenę)

Na usługę otrzymasz dowód zakupu  (faktura VAT).